Regulamentul Oficial al CONCURSULUI „Cum să-ți îmbunătățești relația de cuplu”

SECȚIUNEA I: Organizatorul 

1.1. Organizatorul concursului „Cum să-ți îmbunătățești relația de cuplu” (denumit în continuare „Concursul”) este MULTI MEDIA EST SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Temisana, nr. 5,  sector 1, România, denumit în continuare „Organizatorul”.

1.2. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile prezentului Regulament, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).

1.3. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, pe pagina de Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/) pe toată perioada Concursului.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăsurării Concursului prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament. Modificările vor fi făcute publice pe pagina de Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/) pe toată perioada Concursului.

1.5. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA II: Durata și aria de desfășurare a Concursului  

2.1. Concursul se desfășoară prin intermediul paginii de Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/) și se derulează pe o perioadă de 3 săptămâni, începând cu 23.01.2017 ora 12:00, până pe 13.02.2017, ora 23:59 (inclusiv), pe teritoriul întregii țări.

2.2. Orice înscriere efectuată după data de 13.02.2017, ora 23:59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștință publicului prin modalitățile prevăzute la art.1.4 de mai sus.

SECȚIUNEA III: Condițiile de participare și mecanismul concursului  

3.1. Concursul se desfășoară exclusiv pe Internet, prin accesarea paginii de Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/),la postul sau posturile dedicate Concursului.

3.2. Are drept de participare orice utilizator de Facebook care îndeplinește cumulativ toate condițiile de mai jos:

 • este cetățean român sau rezident pe teritoriul României;
 • a împlinit 18 ani;
 • înscrierile sale la Concurs nu prezintă nuditate, violentă și nu încurajează sau promovează practici ilegale;
 • are un cont personal și activ de Facebook în perioada desfășurării Concursului;
 • respectă condițiile de participare la Concurs;
 • confirmă ca a citit și a înțeles prezentul regulament oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

3.3. Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect criteriilor de participare în concurs și care oferă datele reale de identificare în urma contactării ulterioare, pentru validarea ca și câștigător.

3.4. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator, rezultă că participarea la concurs a fost fraudată sau dacă un participant nu poate fi identificat cu datele oferite, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs pe toți cei care nu respect aceste criterii și/sau să restricționeze participarea în cadrul Concursului până la încheierea acestuia.

3.5. Organizatorul nu are nicio răspundere pentru comentariilepostate de participanții Concursului și postate pe pagina de Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/) și nu poate fi tras la răspundere pentru conținutul respectivelor comentarii și eventuala utilizare a informațiilor în urma Concursului, de către alte persoane cu conturi active în rețeaua de socializare Facebook.

3.6. Participanții pot afla mecanismul concursului accesând pagina de Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/) și posturile referitoare la acest concurs.

3.7. În cazul în care vor exista mai multe comentarii înscrise în Concurs de același participant, se vor analiza toate, la finalul concursului, însă un participant nu va putea câștiga mai mult de un premiu, indiferent de numărul de comentarii postate, alegându-se unul singur pentru fiecare.

3.8. La finalul concursului care începe pe data de 23.01.2017 ora 12:00, și durează până pe 13.02.2017, ora 23:59 (inclusiv), vor fi selectați 3 câștigători, prin următorul mecanism:

 • din totalul comentariilor înscrise pe pagina de Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/), la posturile de concurs, se vor alege 3 cele mai bune aparținând a 3 participanți diferiți, în funcție de criteriile descrise mai jos;
 • comentariile vor fi analizate de către un juriu, format din organizatori ai concursului;
 • criteriile de jurizare sunt:

o   Adaptarea comentariilor la tematica concursului;

o  Creativitate: comentariile au un stil personal și creativ;

o  Originalitate.

3.9. Nu au drept de participare angajații companiei MULTI MEDIA EST SRL sau rudele de gradul I ale acestora.

3.10. Orice tentativă de fraudare a sistemului de derulare a Concursului identificată de către Organizator va fi sancționată, iar persoana participantă în cauză va fi descalificată – în măsura în care tentativa de fraudare a fost realizată cu acordul sau știința acesteia. Organizatorul are dreptul de a exclude de la participarea la Concurs și de a cere urmărirea penală pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzute și pedepsite de Codul Penal a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA IV: Validarea, anunțarea câștigătorilor și acordarea premiilor  

4.1. În cadrul acestui concurs vor fi desemnați 3 câștigători aleși prin jurizare, conform articolului 3.8 de mai sus. Premiile vor consta în:

 • Premiul I:1 bilet la cursul online pentru cupluri susținut de Domnica Petrovai:249 lei (TVA inclus)
 • Premiile II și III: câte un 1 set de cărți format din:
  • Ghidul pentru alaptare al doctorului Jack Newman – Informatii complete pentru mame si specialisti – 49 lei (TVA inclus)
  • Soluții blânde pentru somnul liniștit al copiilor și bebelușilor, Sarah Ockwell Smith – 37,57 lei (TVA inclus)
  • Dacă eu am reușit, poți și tu, Laura Vanderkam – 44 lei (TVA inclus)
  • Când părinții se despart, Penelope Leach – 35 lei (TVA inclus)

4.2. Valoarea totala a premiilor este de: 580.14 lei (TVA inclus).

4.3. Desemnarea câștigătorilor va fi realizată conform indicațiilor de la punctul 3.8.

4.4. Organizatorul nu oferă contravaloarea în bani a premiului câștigat.

4.6. Orice solicitare din partea câștigătorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisă.

4.7. Câștigătorii vor fi anunțați în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data încheierii concursului, nu mai târziu de 27.02.2017. Castigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/), printr-o postare oficială.

4.8. Câștigătorii au obligația ca în termen de 10 zile calendaristice de la anunț să ne contacteze printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/).

4.9. Dacă Organizatorul nu primește niciun răspuns din partea unuia sau mai multor câștigători (legat de revendicarea premiilor) până pe 01.03.2017, ora 18.00, aceștia își vor pierde dreptul de a revendica premiul și acesta se va acorda rezervelor. Pentru fiecare câștigător se va extrage 1 rezervă. Dacă nici aceasta nu răspunde în termen de 10 zile de când a fost anunțată, premiul nu se va mai acorda.

SECȚIUNEA V: Responsabilitatea Organizatorului  

5.1. Organizatorul nu are obligația de a purta corespondență privitoare la solicitările necâștigătoare.

5.2. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

5.3. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

5.4. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la:

– datele înscrise în concurs de către Participanți și orice terțe părți;

– situațiile în care Participanții trimit date de contact incorecte și din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta Participanții la Concurs pentru a le transmite diverse informații cu privire la Concurs.

SECȚIUNEA VI: Publicarea regulamentului  

6.1. Regulamentul oficial al Concursului este publicat pe internet și poate fi accesat din pagina de Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/)

6.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare cu privire la participare sau la recepționarea premiilor.

SECȚIUNEA VII: Taxe și impozite  

7.1 Dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru astfel de operațiuni, Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

7.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.

SECȚIUNEA VIII: Litigii  

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

8.2. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competențe române.

8.3. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și conditiillor prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA IX: Protecția datelor personale  

9.1. Organizatorul, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Participanților la acestConcurs în conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele înscrise la Campanie își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor cu caracter personal să între în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

9.2 Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților. Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:

– dreptul la informare;

– dreptul la acces la date;

– dreptul la intervenție asupra datelor;

– dreptul la opoziție;

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

– dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite Organizatorului o cerere întocmită în forma scrisa, datată și semnată.

9.3 Datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Codul numeric personal, precum și Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câștigătorilor unor premii cu valoare care depășește 600 RON, conform obligației impuse de Codul Fiscal de completare a Declarației 205-Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cuprinsă în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.

9.4 Participanții la Concurs au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc, sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. în vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o cerere scrisă, datată și semnată și de către Organizator.

SECȚIUNEA X: Încetarea Concursului

10.1. Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

10.2. Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

10.3. În cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința să, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

SECȚIUNEA XI: Forță majoră  

11.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limită la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2 Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor Codului Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concurs pe pagina pe care se desfăsoară concursul, Facebook Parenting Hub by TDM (https://www.facebook.com/Parenting-Hub-By-TDM-1551874091792759/), în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

SECȚIUNEA XII: Contact

12.1. Eventualele reclamații sau sesizări legate de derularea Concursului se vor putea trimite în scris, la următoarea adresă: Bucuresti, Str. Temisana, nr. 5,  sector 1, România

SECȚIUNEA XIII: Disclaimer

12.1 AcestConcurs nu este în niciun fel sponsorizat, promovat, administrat sau asociat cu Facebook. Furnizarea datelor personale ale participanților se face către MULTI MEDIA EST SRLși nu către Facebook. Informațiile furnizate de participanți vor fi folosite doar de către Organizator în scopul contactării căștigătorilor. Prezentul Regulament s-a încheiat la data de 22.01.2017, dată de la care intră în vigoare.

 

MULTI MEDIA EST SRL

Administrator DRAGOȘ VILCU